Каква е разликата между координатна връзка и водородна връзка?


Отговор 1:

В координатна връзка има един атом, който дарява самотна двойка електрони на другия атом, който трябва да съдържа свободна орбитала, за да приеме електроните. Координатна връзка обикновено се формира от преходни елементи. Водородна връзка е специална за връзка, образувана поради силна сила. Образува се от флуор, кислород и азот. Това е съединение като амоняк (NH3) и вода (H2O).


Отговор 2:

Координатна връзка е връзка между два атома в молекулата. Една връзка се образува от два електрона. Например: H: H (H2), H: O: H (H2O) и така нататък.

Водородна връзка се образува от водороден атом на една молекула и отрицателен атом на друга молекула. Например: HO - H…. OH2, CH3OH…. 0 = С (СНз) 2, СН3СООН…. О (СН2) 4о